Základní škola

Charakteristika školy

  Základní škola Jevíčko je jedinou školou tohoto typu v Jevíčku. Od listopadu 2002 je Základní škola  sloučena se Zvláštní školou a od 1. 1. 2003 se tato škola stala příspěvkovou organizací pod názvem Základní škola a Zvláštní škola Jevíčko, okres Svitavy. Od 1. 1. 2006 došlo ke změně názvu na Základní škola Jevíčko. Zřizovatelem  školy  je  Město  Jevíčko.

  Povinnou školní docházku plní na naší škole žáci nejen z Jevíčka, ale i okolí. Dopravní dostupnost pro dojíždějící žáky je dobrá.
  Základní škola  Jevíčko je úplnou školou s 1. až  9. postupným ročníkem.Škola  poskytuje základní vzdělávání cca 400 žákům.  Na 1. stupni i 2. stupni výuka probíhá ve dvou paralelních třídách, celkem 18 tříd.  Průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 20 žáků.Škola umožňuje vdělávání žáků s lehkým mentálním postižením formou individuální a skupinové integrace. Žáci jsou vzděláváni ve třídách podle §16, odst. 9 školského zákona se sníženým počtem žáků, kde vyučují převážně speciální pedagogové.
  Základní škola zabezpečuje zájmové vzdělávání v zájmových kroužcích a školní družině. Školní družina má trvale tři oddělení, do kterých je rozděleno cca 90 žáků.
  Výuka probíhá ve dvou budovách. Běžné třídy jsou umístěny v hlavní budově na adrese U Zámečku 784. Třídy podle §19, odst. 9 školského zákona se nachází v areálu mateřské školy na ulici K. H. Borovského 586. Obě budovy se nachází v blízkosti Základní umělecké školy Jevíčko, Gymnázia Jevíčko a stravovacího zařízení Gymnázia Jevíčko, které využívají žáci a zaměstnanci naší školy. Budova ZŠ má moderní dobré vnitřní vybavení. Nachází se v ní 16 kmenových tříd, 6 samostatných odborných pracoven (F-Ch, P, Vv, dílna, učebna PC, cvičný byt). Odborná pracovna fyziky a chemie je vybavena laboratorní technikou, učebna přírodovědy didaktickou technikou: PC, DVD přehrávač, dataprojektor. Škola má k dispozici audiovizuální techniku (digitální kamera, digitální fotoaparát, televizory, video, DVD přehrávač…). Učebna informatiky má v síti zapojeno 21 počítačů. Sborovna a kabinety vyučujících jsou propojeny počítačovou sítí s možností internetové komunikace.Žáci mají přístup na internet v učebně informatiky. Každý žák si může informaci vyhledat a na místě zpracovat (PC, tiskárna). Pracovna výtvarné výchovy a dílna pro nedostatek tříd slouží jako kmenová třída. V bezprostřední blízkosti školy je školní zahrada se zahradním altánem, který je využíván pro výuku i relaxaci.Nemáme vlastní školní hřiště, proto využíváme dvě hřiště Gymnázia Jevíčko, s umělým povrchem pro míčové sporty a atletické hřiště.

  V rámci výuky jsou zařazovány celoškolní projektové dny (Den ekologie, Den zdravého životního stylu, Branný den, Den prevence, apod.).  Pro žáky 6. ročníku je určen osobnostní kurz Spolu ruku v ruce. Na podobě projektů se neustále pracuje, reagují na aktuální dění ve společnosti.

  Spolupráce školy s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Základním prvkem vzájemné spolupráce rodičů a školy je funkční Sdružení rodičů, přátel a sponzorů školy (SRPS). Hlavní výbor tvoří minimálně jeden volený zástupce třídy. Rodiče mohou konzultovat prospěch a chování žáka nejen na třídních schůzkách (4x ročně), ale  kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, třídním učitelem i ředitelem školy. Při jednání rodičů se zástupci školy mohou být žáci přítomni. K projednání důležitých, neodkladných záležitostí jsou rodiče pozváni mimořádně, písemně nebo telefonicky. Rodiče žáků 9. ročníku jsou zváni výchovným poradcem na schůzku k volbě povolání.
  Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy (www.zsjevicko.cz). Možnost komunikace po internetu stále vylepšujeme.
  K přátelskému setkávání rodičů a školy dochází také v době akcí pro veřejnost (dílny pro rodiče a děti, výstavy, vánoční besídky, vánoční koncert, ples školy apod.)
  Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.Spolupracuje se Střediskem výchovné péče Svitavska Alfa.

  Správním orgánem školy je školská rada (je sestavena zřizovatelem školy) zřízená v roce 2005, která se schází minimálně 2 x ročně a neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a jejím hospodařením.
  Standardní úroveň oboustranné komunikace funguje s Městem Jevíčkem, zřizovatelem školy (slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku v obřadní síni, vánoční koncert v městském kině, výstavy, úklid města, výsadba zeleně, exkurze na Městský úřad v Jevíčku, beseda se starostou města, spoluúčast na akcích městské knihovny apod.)
  Zúčastňujeme se vzdělávacích akcí pořádaných Pedagogickým centrem Pardubice.
  V oblasti prevence sociálně patologických jevů úzce spolupracujeme s  Policií ČR, okresním metodikem prevence, odborem péče o dítě, lékaři.
  Každoročně  žádáme o grantové  příspěvky  z rozpočtových prostředků Pardubického kraje  na zvyšování úrovně environmentálního vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO), organizaci volnočasových aktivit školy a podporu prevence sociálně patologických jevů.
  V oblasti výchovného poradenství a kariérového poradenství využíváme služeb  Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) Svitavy, PPP Boskovice a Úřadu práce v  Moravské Třebové. Úzce spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Jevíčku.