Poradenské prac.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole poskytuje poradenské a konzultační
služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.
K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit, které vedou k vylepšení sociálního klimatu školy,
posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a
zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.


Členové školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce: Mgr. Pavla ZIKOVÁ zikova@zsjevicko.cz
Kariérový poradce: Mgr. Zdeněk KLEIN klein@zsjevicko.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Pavla ECLEROVÁ eclerova@zsjevicko.cz
Školní speciální pedagog – etoped: Mgr. Miloslav PAROLEK parolek@zsjevicko.cz

Výchovný poradce – Mgr. Pavla Ziková

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci integrovaných žáků
 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • systematická péče pro žáky s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Kariérový poradce – Mgr. Zdeněk Klein

 • podává žákům a jejich rodičům informace z oblasti volby povolání
 • zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ
 1. Přihlašování ke vzdělávání (podání přihlášky)
 2. Přijímací řízení
 3. Podání odvolání
 4. Vzor odvolání
 5. Důležité termíny
 6. Důležité odkazy