Implementace

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II

je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu:       CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce:                        Pardubický kraj

Partneři projektu:  Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP   Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt:       183 464 588,46 Kč

Zahájení realizace projektu:                                 1. 1. 2021                

Ukončení realizace projektu:                                30. 11. 2023

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

1.    Řízení projektu

2.    Podpora polytechnického vzdělávání

3.    Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ

4.    Rozvoj kariérového poradenství

5.    Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

6.    Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

7.    Mobility pro pedagogické pracovníky škol

Plakt_z_on-line_nstroje_pro_publicitu